ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายไตรมาส ครั้งที่: 1/2564


ชื่อจุดที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด Depth (m) Temp Air (C) Temp Water (C) pH tur (NTU) Cond (µS/cm) Sal (ppt) DO (mg/l) BOD (mg/l) TCB (MPN/100ml) FCB (MPN/100ml) TP (mg/l) NO3-N (mg/l) NO2-N (mg/l) NH3-N (mg/l) TKN (mg/l) SS (mg/l) TS (mg/l) TDS (mg/l) Hard (mg/l) ALK ACl COD (mg/l) OIL&Grease Cl ลุ่มน้ำ Fe (mg/L) Cd (µg/L) Cr (µg/L) Mn (mg/L) Ni (µg/L) Pb (µg/L) Zn (mg/L) Cu (µg/L) Hg (µg/L) As (µg/L) CN (µg/L) Heptachlor (µg/l) alpha-BHC (µg/l) Aldrin (µg/l) Heptachlor- epoxide (µg/l) Dieldrin (µg/l) Endrin (µg/l) p,p'-DDT (µg/l) p,p'-DDD (µg/l) p,p'-DDE (µg/l) delta-BHC (µg/l) Endosulfan I (µg/l) Endosulfan II (µg/l) gamma-BHC (µg/l) Endosulfan Sulfate (µg/l) Methyl Parathion (µg/l) Fenitrothion (µg/l) Malathion (µg/l) Parathion (µg/l) Carbaryl (µg/l) Carbofuran (µg/l) Total Organochlorine (µg/l) DDT (µg/l) Beta-BHC (µg/l) Endrin aldehyde (µg/l) หมายเหตุ WQI
ชื่อจุดที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด Depth (m) Temp Air (C) Temp Water (C) pH tur (NTU) Cond (µS/cm) Sal (ppt) DO (mg/l) BOD (mg/l) TCB (MPN/100ml) FCB (MPN/100ml) TP (mg/l) NO3-N (mg/l) NO2-N (mg/l) NH3-N (mg/l) TKN (mg/l) SS (mg/l) TS (mg/l) TDS (mg/l) Hard (mg/l) ALK ACl COD (mg/l) OIL&Grease Cl ลุ่มน้ำ Fe (mg/L) Cd (µg/L) Cr (µg/L) Mn (mg/L) Ni (µg/L) Pb (µg/L) Zn (mg/L) Cu (µg/L) Hg (µg/L) As (µg/L) CN (µg/L) Heptachlor (µg/l) alpha-BHC (µg/l) Aldrin (µg/l) Heptachlor- epoxide (µg/l) Dieldrin (µg/l) Endrin (µg/l) p,p'-DDT (µg/l) p,p'-DDD (µg/l) p,p'-DDE (µg/l) delta-BHC (µg/l) Endosulfan I (µg/l) Endosulfan II (µg/l) gamma-BHC (µg/l) Endosulfan Sulfate (µg/l) Methyl Parathion (µg/l) Fenitrothion (µg/l) Malathion (µg/l) Parathion (µg/l) Carbaryl (µg/l) Carbofuran (µg/l) Total Organochlorine (µg/l) DDT (µg/l) Beta-BHC (µg/l) Endrin aldehyde (µg/l) หมายเหตุ WQI